Приєднуйся до нас

Зв'яжіться з нами (наш номер в месенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для відправки повідомлення потрібна реєстрація.
Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтеся на сайті.
×
Ваш запит відправлено. Найближчим часом з вами зв'яжуться менеджери Cbonds. Дякуємо!

ТРЦ Лавина планує розмістити облігації серії В на 961.7 млн. грн.

June 14, 2018 | Cbonds

1) Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу-12.06.2018 р.
2) Назва органу, що прийняв таке рiшення- Загальнi Збори Учасникiв ТОВ «ТРЦ ЛАВИНА» (Протокол №1/12-06 вiд 12.06.2018 року)
3) Вид, тип - iменнi вiдсотковi звичайнi (незабезпеченi) облiгацiї, серiї "В"
4) Кiлькiсть та сума цiнних паперiв- 961 700 штук, 961 700 000 грн.
5) Спосiб їх розмiщення - публiчний
6) Укладання договорiв з першими власниками облiгацiй буде проводиться Емiтентом без залучення андеррайтера, через органiзатора торгiвлi.
7) Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення- 435 %
8) Права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються:
Власникам облiгацiй надаються наступнi права:
- право купувати та продавати, iншим чином вiдчужувати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв пiсля дати реєстрацiї в Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй;
- право на отримання номiнальної вартостi облiгацiй при настаннi строку їх погашення;
- право надати облiгацiї Емiтенту для викупу вiдповiдно до умов їх емiсiї;
- право на отримання вiдсоткового доходу у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть
облiгацiй вiдповiдно до умов їх емiсiї;
- надавати облiгацiї в заставу;
- право на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству України.
Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом.
9) Спосiб оплати цiнних паперiв- Оплата за облiгацiї резидентами та нерезидентами здiйснюється у нацiональнiй валютi України – гривнi шляхом внесення готiвкових коштiв через банкiвськi установи та/або шляхом перерахування безготiвкових коштiв.
Оплата облiгацiй здiйснюється юридичними особами за рахунок коштiв, що знаходяться у їх розпорядженнi пiсля сплати податкiв та iнших обов’язкових платежiв; фiзичними особами – за рахунок власних коштiв.Повна оплата за облiгацiї здiйснюється в термiни, визначенi умовами укладеного договору купiвлi-продажу (бiржового контракту), але в будь-якому випадку протягом строку укладання договорiв з першими власниками облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути повнiстю сплаченi до моменту закiнчення термiну укладення договорiв з першими власниками.
10) Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв- Фiнансовi ресурси, залученi вiд публiчного розмiщення облiгацiй будуть спрямованi в повному обсязi на здiйснення господарської дiяльностi Емiтента, а саме:
- 84 979 364,10 (вiсiмдесят чотири мiльйони дев’ятсот сiмдесят дев’ять тисяч триста шiстдесят чотири грн. 10 коп.) гривень будуть використанi на погашення основної суми боргу по Кредитному договору № 1 вiд 05.03.2013 року, що укладений мiж Емiтентом та IKSORIA BUSINESS LIMITED (Кiпр).
- 376 720 635,90 (триста сiмдесят шiсть мiльйонiв сiмсот двадцять тисяч шiстсот тридцять п’ять грн. 90 коп.) гривень будуть використанi на часткове погашення основної суми боргу по Договору позики №2/15 вiд 01.12.2015 року, що укладений мiж Емiтентом та IKSORIA BUSINESS LIMITED (Кiпр).
- 500 000 000,00 (п’ятсот мiльйонiв грн. 00 коп.) гривень на фiнансування проекту «Будiвництво торгово-розважального центру на вулицi Берковецькiй, 6 у Святошинському районi м. Києва» (2а черга будiвництва «ТРЦ Лавина»).
11) Рiшення про розмiщення цiнних паперiв прийнято Позачерговими Загальними зборами Учасникiв ТОВ "ТРЦ Лавина"
12) Конвертацiя облiгацiй в акцiї не передбачається, оскiльки Емiтент не є акцiонерним товариством.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї вiдсутня

Організація: TRC Lavina

Повна назва організаціїTRC Lavina
Країна ризикуUkraine
ГалузьTrade and retail

Share:

Схожі новини:
minimizeexpand
200 000
issues: local and international bonds
170
countries
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
200 000
issues: local and international bonds
170
countries
Сbonds is a global Fixed income data platform
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
Data
 • Descriptive data on bonds
 • Bond Quotes from trading systems and market participants
 • Prospectuses and other issue documents
 • Credit ratings
 • Indices and indicators
 • Market news and analytical research
Analytical instruments
 • Multi-parameter bond database search
 • Карти ринку
 • Market calendar
 • Bond calculator
 • Watchlist and Portfolio management
 • Chart analysis
 • Mobile App and Excel Add-in Tool
Sign in or RegisterSubscription/Trial access
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data a platform
×